Антоанета Йотова: В България липсва обществен дебат по важни за страната теми

През месец май беше представен интересен доклад, засягащ бъдещето на Европейския съюз. Става въпрос за събираните в продължение на година препоръки, част от амбициозната европейска инициатива, наречена Конференция за бъдещето на Европа. Тя дава насоки в няколко приоритетни области, сред които са и опазването на околната среда и климатът. Доколко важен е този доклад за Европа и за България, на какво да обърнем внимание в него и защо е важно общественият дебат да се насърчава – коментира Антоанета Йотова – дългогодишен изследовател в областта на политиките за реагиране на промените в климата, както и част от неформалната група на „Горичка“, известна под името „Анонимните климатици“.

Важен елемент на климатичните политики е осъществяването на действия за разбиране на рисковете и проблемите, произтичащи от промените на климата в съвременния свят, като основа за предприемане на съответни мерки за реагиране на тези промени. В този смисъл е положителен фактът, че немалка част от предложенията и мерките в доклада с основните изводи от Конференцията за бъдещето на Европа е свързана с климата. Конкретни по темата за промените в климата са предложения от 1 до 6 в този доклад. Според мен особено важно е да се вземат предвид мерките, отразени в предложение 6 относно „Информираност, осведоменост, диалог и начин на живот“. В това предложение са включени 8 мерки, от които 5-ата – „осигуряване на образователни курсове и обучителни материали за всички, така че да се повиши грамотността за климата и устойчивото развитие, както и възможност за учене през целия живот по теми за околната среда“, следва да получи много повече от досега обществено внимание.

В България и преди, а поради обективни причини още по-малко през последните две години, липсва практика на обществен дебат по важни за страната теми. Няма такъв както за настоящето и бъдещето на Европейския съюз, така и за национална климатична политика в контекста на международната и европейската политики, но отразяваща специфичните особености на страната по отношение проявлението на климатичните промени в нашите икономически и социални условия. Българското общество като цяло би спечелило много от прилагане опита от Конференцията за бъдещето на Европа да се въвличат гражданите в пряк дебат за бъдещето на страната, отчитайки огромните предизвикателства в днешния взаимосвързан свят. Конкретно за климатичните политики, следвайки примера на редица европейски страни по време на Конференцията за бъдещето на Европа, полезно би било провеждането на Национална гражданска асамблея за климата.