Европа има потенциал за повече от 51 TW aгроволтаици

Автор: Марияна Янева

Производстото на ток от фотоволтаични електроцентрали е един от най-бързо развиващите се икономически отрасли. За по-малко от десетилетие, цената на технологиите вече е една десета от цената преди 10 години, а през април 2022г., общата инсталирана мощност по света надхвърли 1 TW (терават) (1) . Вторият терават се очаква след по-малко от 2 години, а още преди края на настоящето десетилетие, светът ще добавя по 1 TW нови слънчеви мощности всяка година (2).

Това ускорено развитие често предизвиква опасения за възможен сблъсък за употребата на земя за земеделски цели и за производство на енергия.

Глобално погледнато, такъв сблъсък няма. Дори човечеството да реши да произвежда цялото количество електроенергия, която годишно потребява, само с фотоволтаици, за тази цел ще са достатъчно само 0.3% от земната повърхност (3).

За сравнение, около 37% от земната повърхност се използва за земеделски цели.

В действителност обаче, двойната употреба на земя, едновременно за селскостопански цели и за производство на електроенергия от фотоволтаици, може да донесе само ползи и за двата отрасъла. Комбинацията е чудесна като мярка за адаптация и смекчаване на ефектите от климатичните промени в земеделието и опазване на биоразнообразието и здравето на почвата.

Как би се случило това?

• В сухи климатични условия, сянката от фотоволтаичните системи намалява нуждите от напояване на отглежданите култури с до 20%, благодарение на променения микроклимат под тях. От друга страна, растителността също помага за охлаждането на панелите, косвено увеличавайки ефективността на тяхната работа.

• Допълнителният приход от продажба на тока или пък намаляване на сметките за електроенергия в стопанството, обичайно помага на фермите да бъдат рентабилни и с по-малък натиск за производство върху земята, по-ниска или никаква употреба на синтетични торове и пестициди и съответните ползи, които това има за опазване и възстановяване на здравето на почвата и биоразнообразието в стопанството.

• Дизайнът на фотоволтаичните системи също може да бъде адаптиран към културите, които ще се отглеждат – от стандартни наземни монтажни конструкции, до високи оранжерии, следящи слънцето системи или вертикално разположени слънчеви панели.

Колко енергия биха могли да произведат земеделските земи в Европа, ако те се използват с двойна употреба и към селскостопанската дейност се добави и фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия?

Този въпрос си поставят като тема за изследване учени – инженери от датския университет в Орхус и отговорът, до който те достигат, може да ви изненада.

Карта на земите, които биха могли да се използват за агроволтаични стопанства в Европа. Подходяшите площи представляват 16,2% от територията на Европейския съюз или около 1.7 милиона кв.км.

Image: Aarhus University, Progress in Photovoltaics, Creative Commons License CC BY 4.0

Според проучването, в Европа могат да се инсталират 51 TW агроволтаици с годишно производство на електроенергия от 71 500 TWh или около 25 пъти повече от сегашното потребление на електроенергия на континента.

Техническия потенциал за комбинирано използване на земеделска земя за селско стопанство и за производство на енергия от слънце, по-известни като агроволтаични стопанства или накратко агроволтаици, е сравнително изследван за три типа конструкции – фиксирана с постоянен наклон, следяща слънцето  система и вертикално разположение на модулите. И в трите варианта, изследователите се стремят да запазят над 80% от земята за земеделски цели.

Заключението на учените е, че Европа притежава значителен технически потенциал за развитие на агроволтаици, а съчетаването на селското стопанство със слънчевата енергия може само да подобри енергийната и продоволствената сигурност, като същевременно помага за намаляване на въглеродните емисии и адаптиране на сектора към ефектите от климатичните промени.

Цялото проучване можете да прочетете тук.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.3727

.   .   .

Източници:

(1) https://www.pv-magazine.com/2022/03/15/humans-have-installed-1-terawatt-of-solar-capacity/
(2) https://www.iea.org/energy-system/renewables
(3) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435121001008?pes=vor