Изостават ли политиците в диалога с избирателите по климатичните теми?

В края на януари ООН публикува най-голямото проучване на общественото мнение по темата за климатичните промени в историята. Неговите резултати показаха, че над 2/3 от анкетираните 1.2 млн. души отчитат случващото се с климата като критичен проблем за света.

За съжаление България не беше поместена в него, но на 7 март Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) публикува данните от свое проучане, проведено на територията на страната. Оказа се, че 76.2% от сънародниците ни считат климатичните промени за сериозен проблем, а 9.6% от тях определят ситуацията като “криза“.

В навечерието на парламентарните избори у нас тези резултати би следвало ясно да покажат на политиците, че те трябва да им обърнат сериозно внимание по време на кампанията.

Само преди дни Горичка  стартира кампанията си “Климатичен вот 2021“ . Нейната цел е именно да запознае гражданите с позициите на основните политически сили по 5 от най-важните теми, свързани с климата, и да провери доколко програмите им са съобразени с преобладаващото разбиране на хората за необходимостта борбата с климатичните промени да бъде приоритизирана.

Какво точно показа изследването и как избирателите на отделните партии приемат проблема?

 

Има ли проблем?

Един от въпросите в проучването: “Според Вас климатичните промени/ глобалното затопляне представляват криза, сериозен проблем, малък проблем, не са проблем” реално дава основание на всяка партия да положи усилия за съдържателно общуване с нейните избирател по въпроси, свързани с изменението на климата.

Както е видно от графиката повече от 50% от представителите на избирателите на всяка от основните политически сили, които според проучванията имат голям шанс да попаднат в следващия парламент, определят климатичните промени като сериозен проблем, а следващият най-популярен отговор определя ситуацията като „криза“.

 

Колко запознати са гражданите?

Въпреки значителната загриженост за климатичните промени, следва да се отбележи, че голяма част от запитаните –  49.1 % по-скоро не са запознати с фактите, а още 27% изобщо не са запознати с климатичните политики на България. 

На фона на амбициозните цели на ЕС, изискващи мащабни финансови ресурси и дълбоки трансформации в почти всички сфери на живот, България изостава значително в процеса на информиране и въвличане на обществеността по тази важна на глобално ниво тема, както е видно от графиката.

Липсата на информираност за климатичните политики може допълнително да се анализира и да се потърсят конкретни причини, но ние от Горичка смятаме, че е необходимо директно да се потърсят бързи и конкретни решения, тъй като 46.6 % от хората смятат, че мерките за климата са закъснели. Въпреки това все още има шанс да се справим, ако действаме веднага.

Необходимостта от спешни мерки се споделя и от общоевропейската политика, която отговаря и на заключенията на научните среди за тенденциите и последиците от климатичните промени.

В тази връзка може основателно да заключим, че при повишаване на знанията на хората за климатичните промени този процентът на хората, изискващи спешни действия ще се увеличи значително. Политиците, които се борят за интереса на гражданите, би следвало да имат основна в информирането им.

 

Липса на ясна преценка

За наличието на сравнително ниска информираност на хората за климатичните политики свидетелства разпределенито на отговорите в графата “Не мога да преценя/Не знам“ по няколко от ключовите въпроси.

 

Според данните най-трудно на поставените въпроси успяват да отговорят хората, определящи се като симпатизанти на ДПС, а “най-големи познания“ имат тези на Демократична България.

Нито една партия или коалиция, обаче няма основание да не потърси и стимулира активен и градивен диалог със своите избиратели по климатични теми и въпроси, тъй като общо 70.5 % от запитаните считат че климатичните промени трябва да бъдат приоритетни в политически програми на партиите/коалициите, които ще се явят на изборите в началото на месец април.

 

Необходимостта от въвличане на всички заинтересовани 

Как обаче може да се подобри ситуацията и откъде да се започне?

Горичка отчита важността на ефективното въвличане на заинтересованите страни и обществеността в планирането на тези спешни действия в краткосрочен план, които обаче следва да отчитат и постигането на необходимите дългосрочни цели за въглеродна неутралност. В тази посока ние все по-активно работим по различни свои инициативи, които обхващат разнообразни целеви групи от населението и целят повишаване на информираността, но и въвличане на заинтересовани страни в процесите на планиране на общи и секторни политики. Всяка от тях има отношение към смекчаване на изменението на климата и адаптацията към негативните последици от климатичните последици.

Предложения към Плана за възстановяване и устойчивост на България

От Горичка се надяваме, че с нашата кампания “Климатичен вот 2021” ще подпомогнем политическото говорене да съответства в по-голяма степен на общественото разбиране по тази важна за всички тема, за да може политическите партии и коалиции реално да представляват своите избиратели в новия парламент.

Какво ще отговорят те ще можете да откриете в публикациите ни в профилите на Горичка в социалните мрежи.

* Горичка е свободна и независима организация и е напълно неутрална спрямо политическите пристрастия и политическата власт.

Цитираме резултати от социологически анкети не заради интерес към моментните политически предпочитания на българите, а заради впечатляващата промяна в интереса и оценката за важност за голямо мнозинство българи, независимо от политическите им пристрастия, на климатичната криза и разрушението на биосферата.