КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Съвсем просто обяснено, разликата между линейна и кръгова икономика се състои в следното:

Линейната икономика
, в която до голяма степен все още живеем, добива ресурси, създава от тях блага, ние ги ползваме известно време и след това ги изхвърляме.

Кръговата икономика,
която се надяваме един ден да владее света, използва ресурсите многократно.

В първия случай човешката дейност води до изчерпване на ресурсите и замърсяване на средата. Във втория – импактът е ограничен максимално, защото се ползват много по-малко ресурси и се създава много по-малко отпадък. На теория е просто. На практика – не чак толкова.

Защото преминаването към кръгова икономика предполага:
– промяна в дизайна на продуктите, така че да могат да се използват дълго време, в края на жизнения си цикъл да могат се поправят или материалите, от които са направени, да се рециклират напълно;
– създаване на нови бизнес модели за споделяне и предоставяне на услуги;
– създаване на ефективни системи за разделно събиране и редистрибуция на ресурсите, позволяващи завъртането им в цикъл.

Какво правим ние?
– Подкрепяме организации за въвеждане на устойчиви системи за намаляване и разделно събиране на отпадъци.
– Организираме събития, промотиращи различните аспекти от кръговата икономика – същност и значимост на проблема, предотвратяване, разделно събиране и устойчиво управление на отпадъците и др. Минали събития:  Празник на сламата,  Лекция УНСС, Конференция Бургас, Форум Don’t Waste, Taste.