Бизнес възможности в секторите на зелената икономика

Алчността движи света, нали така. Жаждата за печалба, да изкараме много пари, за да си оправим живота. През последните няколко години, в безизходицата на кризата, много хора си задаваха въпроса „Добре де, сега на къде?„. В момента светът ни е изправен пред големи екологични предизвикателства, които ще подложат на огромен натиск обществото ни да потърси решения и да се промени. Много от тези решения са огромни бизнес възможности. Решихме да ги систематизираме, за да насърчим някои от хората с въпросите да вложат енергията си в нови начинания.

sectors

Разделянето на секторите сме взели от книгата „Green Collar Economy“ на бившия съветник на Обама по устойчиво развитие Ван Джоунс, с допълнение сектор „сгради“ от популярния блогър от Mother Nature Network Карл Буркарт.

Сега, да видим какво се случва с всеки един от тях:

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

Възобновимите енергийни източници вече заемат 18% дял от производство на първична енергия (в ktoe = килотона петролен еквивалент):

ball

… и имат подчертана тенденция да заемат все по-голям дял, благодарение на политическата подкрепа и многото инвестиции в сектора (в Мтое = мегатона петролен еквивалент):

enereu
(източник: eurostat.ec.europa.eu )

ТРАНСПОРТ

Какъв сегмент ще заема екологичният траспорт в Бъдеще ? Според доклада поръчан от ЕК през 2007 г. пътният транспорт заема 55.5% от общото търсене и употреба на петролни деривати в ЕС27, а 99.9% от авиационните горива се базират на петролопродукти:

transport
Графика: Дял на пътния транспорт в търсенето и употребата на петролни деривати

Тази негативна картинка, обаче, е на път да се промени. През 2020 г. се очаква по пътищата на Европа да се движат 5 милиона електрически превозни средства, които да консумират около 0.5% от общото производство на електричество в ЕС. Според прогнозите, всяка година ще се продават до 1,5 милиона нови електрически коли.

2020electric
Графика: Очаквани нови регистрации на електромобили през 2020 г. – между 450 000 и 1 500 000 от общо регистрирани в ЕС 15 милиона нови автомобили през 2009 г.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

Макар, че се смята за „зелен“ сектор, само малка част от управлението на водите спада към това което можем да наречем устойчива икономическа дейност. Според доклад поръчан от Европейската комисия около 20% от водата добивана в ЕС се губи поради неефективност. А както знаем по водопроводните мрежи в България този процент достига 60-80%.

Едно много интересно поле за бизнеса са системите за оползотворяване на дъждовна вода. Няма достоверни статистики за развитието на този бизнес на Европейско ниво, но пилотни проекти в Кипър и Германия са успели да намалят потреблението на вода с до 40% (за Кипър). Предвижда се скоро 15% от сградите в няколко немски града да разполагат с подобни системи. Държавна подкрепа и значителен интерес от бизнеса се наблюдават и в други европейски страни като Великобритания.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИТЕ

Каква е икономическата стойност на едно парче земя ако го засадим с пшеница или царевица? А ако го оставим в натурален вид под формата на гора или влажна зона? Проучване на UNEP показва, че подценявани стопански сектори като недървесните горски продукти, туризма и дори въглеродните офсети могат да имат много по-голяма стойност от традиционните употреби.

Биологичното земеделие от години е сред най-бързо развиващите се сектори в търговията със земеделски продукти. Това е система за управление на земята, която се грижи за почвите, водите и биоразнообразието. В България все още няма политическа подкрепа за този сектор.

ОТПАДЪЦИ

Устойчивите решения в областта на отпадъците като оползотворяването, рециклирането и компостирането добиват все по-голямо икономическо значение. Според статистиката на Eurostat месечният обем на търгуваните пластмасови отпадъци е нарастнал от 343 000 това в средата на 2005 г. до 699 000 тона 5 години по-късно, а след рецесията има стабилно покачване на цените на отпадъчните суровини.

Интересна ниша представляват електрическите и електронни отпадъци, които засега не се събират ефективно в повечето европейски страни. Скандинавците са отново най-напред, а в България през 2008 г. са събрани по 5кг средно на глава от населението.

СГРАДИ

Бумът в зеленото строителство касае основно производството на устойчиви строителни материали, както и сертифицираните и одитирани сгради по еко стандарти като LEED, DGNB и BREEAM. По данни на USGBC общата пазарна капитализация на зелената строителна индустрия само в САЩ се равнява на около 50 милиарда долара и може да достигне 100 милиарда през 2013 г.  Въпреки това сегментът все още е твърде малък сравнен с целия строителен сектор, който в САЩ се оценява на над 700 милиарда долара.

ФОРУМ БИЗНЕС
14 май 2011

Регистрация >>