Нов софтуеър за избор на строителни материали, според отпечатъка им

Tally-screenshot

В последните години в архитектурата се случва малка екологична революция, с въвеждането на нови стандарти, технологии и изобретяванета на нови материали. Още една стъпка в тази посока е изобретения от архитектурно бюро KieranTimberlake софтуеър, наречен Tally, с който архитектите и дизайнерите могат да измерят отпечатъка върху околната среда на материалите, с които планират да работят за изпълнението на дадена сграда. Софтуерното приложение комбинира харакеристиките на материалите, детайли за употребата им, инжинерни иа рхитектурни специфики сд анни за ефекта върху околната среда. Така потребителите могат да си направят сметката за евентуалното въздействие на материалите по редица категории, сред които общ ефект върху климата, енергийнаефективност и др.

Особено ценното на Tally е възможността оценката на материалите да бъде извършена на толкова ранен етап, още при създаването на проекта. Това позволява необходимите корекции да бъдат завършени навреме, което при предишната практика, оценка пост фактум, не беше възможно.

Свалете си безплатно програмата от тук