Евродоклад: България увеличава въглеродния си интензитет

Преди няколко дни Европейската екологична агенция публикува нов доклад с данни за емисиите на парникови газове в Европа за 2011 година. Интересно е да погледнем данните за България, за да се ориентираме на къде вървим. При тоталното отсъствие на темата за климата от политическите приоритети у нас, няма големи изненади. Няколко неща правят впечатление.

Увеличава се въглеродната интензивност на икономиката ни. Това е критерий за количеството въглеродни емисии, които се използват за единица брутен вътрешен продукт или на човек от населението. През 2011 година спрямо 2010 година въглеродната интензивност на българската икономика се е увеличава съответно с 8.8% на единица БВП и с 5.5% на глава от населението.

Парникови газове на човек от населението (t CO2-eq. / capita) – 9
Парникови газове на единица БВП (constant prices) – 2 515

Интересно е да се разгледа и дяла на различните сектори в тези емисии парникови газове. През 2011 г. 53.2% от емисиите в България се дължат на енергийното производство, 9.5% на енергийното потребление, 12.9% от транспорта и 10.4% на земеделието.

Bulgaria: Share of GHG emissions (excluding international bunkers) by main source

Скокът в емисиите от енергийния сектор е особено виден в тренда на фона на намалените емисии или застой в останалите сектори. Има драстично намаление на емисиите от производство на желязо и стомана, защото е затворен комбинат Кремиковци на края на 2008. Но този спад е компенсиран от енергийния, транспортен и земеделски сектори. Всчико това е свързано естествено със зависимостта ни от въглищни ТЕЦ, на които разчитаме за повече от 50% на енергията.

Дялът на енергията на ВЕИ в крайното потребление на енергия е 13.8%. Официално целта ни е този дял да достигне 16% през 2020 година.

Докладът на Европейската екологична агенция е тук