ПроКредит Банк и връзката между икономическо развитие и околна среда

Възможно ли е икономическо развитие без да се нарушава крехкият баланс на природата? Бързите кредити подхранват ли консуматорското общество и какво може да направи една банка, за да не ги насърчава като практика? Какво представляват енергийните общества и защо е важно да се развиват и в България? По тези и много други теми разговаряме с представител на една от най-„зелените“ банки в страната – Константин Киров, който е Ръководител отдел Опазване на околната среда и Зелени проекти в ПроКредит Банк.

Константин Киров се занимава с бизнес развитие в ПроКредит Банк от седем години. Пренася преките си впечатления от работата с клиенти към създаването на стратегически решения за устойчива околна и социална среда. Счита, че по-доброто разбиране на темата в обществото е ключово за постигането на устойчиво развитие. Поради това участва активно в образователни кампании за отговорността на банковите институции за насърчаването на дейности, щадящи околната среда.

– Казвате, че ”икономическото развитие не непременно противоречи на екологичното и климатичното равновесие“. Как на практика се постига този баланс от една банка?

Когато коментираме участието на банката в икономиката, можем да разгледаме две допълващи се страни. Първата е тази на институцията като потребител на ресурси, включително работодател, с което банката е в обувките на всяко едно друго малко и средно предприятие. Другата страна е на институция, която решава дали да подкрепи бизнесите на своите клиенти, дали да откаже финансирането на определени инвестиции и да даде насока за по-устойчив вариант на желаната инвестиция или бизнес практика. И двата аспекта са много важни, за да се развива един балансиран подход от наша страна.

Като потребител се стараем да приложим най-добрите подходи за енергийната ефективност в офисите ни, за използване на ток от възобновяеми енергийни източници, за транспорт да използваме електромобили, за служителите ни да предоставяме адекватни обучения за влиянието на различни дейности върху климата. С тези наши действия искаме да даваме добър пример на всички фирми на нашия пазар за устойчиви практики, които могат да възприемат и да запазят, дори подпомогнат икономическото си развитие чрез по-ниски разходи, по-конкурентен подход и послание за дългосрочен поглед върху бизнеса им.

Като институция, която отпуска финансиране, имаме дори по-голяма възможност да въздействаме върху икономическата и социална среда в държавата. Това става като правим детайлна оценка за въздействието на нашите клиенти върху околната и социална среда, и подкрепяме само тези фирми, които се стараят да имат балансирано или положително влияние върху тази среда. На фирмите, които не постигат такова ниво на извършване на техния бизнес, даваме насоки и критерии, които да изпълнят, за да можем да подкрепим тяхното развитие. Ако е необходимо, обвързваме финансирането с крайна цел да се случи този преход. Именно тези клиенти са от най-голямо значение за нас, когато искаме да помогнем в постигането на положителна промяна в средата ни. Разбира се, има и фирми, с които не постигаме съгласие относно бизнес дейността, която искат да развиват занапред, или с конкретната инвестиция, която искат да изпълнят. Ако счетем, че тази дейност не отговаря на дългосрочната ни визия за баланс между опазване на природата и разумното икономическо развитие, можем да откажем финансирането.

– Ако максимизирането на печалбите не е ваш основен принцип, кои са насоките в политиките на банката, свързани с опазването на околната среда и климата? Защо тези теми са толкова важни за вас?

Създаването на ПроКредит групата и изборът на държавите, в които да се развиват банки, е основано на желанието на акционерите ни да подкрепят устойчивото израстване на държави, които са в процес на развитие – като държавите на Балканите. Принципите и политиките, по които работим, се развиха като документи с течение на времето и след по-добро опознаване на държавите, в които работим, но категорично можем да кажем, че още от 2006 година знаехме, че зелените кредити са тема, която искаме целенасочено да подкрепяме и съответно тогава започнахме да отпускаме първите ни кредити с насоченост възобновяеми енергийни източници и енергийно ефективни инвестиции. През 2012 година тази цел се разви още повече като се дефинира на групово ниво политиката за управление на околната среда и създаването на специализиран отдел, който стратегически да насочва развитието на банката в тази посока. Това са решения, касаещи нашата инфраструктура, теми свързани с кредитния риск при нашите клиенти от техните действия свързани с околната и социална среда, така и развитие на бизнес решения, с които да стимулираме избора на по-добрите природосъобразни инвестиции при нашите клиенти. Смятаме, че се справяме изключително добре във всяко от тези направления и можем да покажем много примери за това – започвайки от сертификацията за въглеродно неутрална сграда на банката в София, минавайки през това, че нямаме клиенти с нарушения по отношение на спазване на правила за опазване на околната и социална среда и финализирайки с факта, че към средата на 2021 година 30% от отпуснатите кредити на банката с инвестиционна насоченост са за зелени инвестиции.

– Вие вероятно сте единствената банка, предлагаща проектно финансиране на малки фирми и то за иновативни екологични проекти. Какъв тип проекти сте финансирали най-често досега? Какво смятате, че е бъдещето за този вид финансиране?

Най-често потенциал за инвестиции в екологична посока виждаме при текущата дейност на нашите клиенти, които са производствени фирми. Те инвестират в машини, които потребяват по-малко ресурси, използвайки дори суровини, които до скоро наричахме отпадъци; инвестирайки в транспортни средства с ниски или нулеви въглеродни емисии. Също така тока, който използват в бизнеса си, нашите клиенти имат страхотната възможност да започнат да произвеждат сами чрез фотоволтаични инсталации. За да се случват тези инвестиции по-често, създадохме специализирани решения за изграждането на собствена фотоволтаична централа, с което клиентите ни да се налага да положат минимални усилия, за да се случи инвестицията – с избрана качествена техника, изпълнител, фиксирани лихви и минимално обезпечение.

Когато говорим за по-големи проекти за възобновяеми източници, натрупахме значителен опит чрез работата ни с клона на банката в Гърция, където наши клиенти изграждат фотоволтаични и биогаз централи като диверсификация на своя бизнес. Страхотен подход виждаме и чрез проектите на така наречените Енергийни общества (на базата на европейска директива със същото име), в които много на брой лица (частни и юридически) се обединяват, за да изградят съвместно парк за производство и продажбата на произведената енергия. Това решение позволява на хората да участват със средства близки до размера на банков депозит на домакинство, да обединят гласа си в изграждането на необходимата, но иначе скъпа допълнителна инфраструктура за самия парк, и да си партнират съвместно с банка в изграждането на един съществен по размери проект, сравнено с индивидуалните възможности на всеки инвеститор. Очакваме този подход да бъде възможен в най-скоро време и в България, за което използваме всяка възможност да отправим нашия призив към държавата и заинтересованите страни.

За последните три години сме финансирали близо 250 мегавата мощности за възобновяеми енергийни проекти, разпределени в над 450 отделни парка. Немалко от тези проекти са в България, но техният мащаб е значително по-малък предвид липсата на достатъчно благоприятни процедурни условия за изграждането на такива инвестиции в страната.

– Голяма част от екологичните проблеми, с които се сблъсква човечеството в момента, са свързани с консуматорското общество. Как ПроКредит банк се отнася към тази тема? Доколко насърчавате бързите потребителски кредити и подобни практики?

Наистина много важна тема. Практиката за натрупване на нови вещи и активи е присъща на човек не само от последните години, но темповете, с които тези вещи се превръщат в отпадък и финансово погледнато закупуването им със средства, които не притежаваме, е неустойчив подход. Покупката на стоки, които единствено носят допълнителен разход, няма как да помогне тяхното изплащане. Веднъж влезнал в такава спирала на изплащане на стоки, за които редовните доходи не стигат, човек трудно може да се справи при сегашните пазарни практики с потребителски кредити. Трябва да обърнем достатъчно внимание на реалната цена на така наречените бързи кредити, при които годишният процент на разходите лесно може да надскочи 50% и да направи изплащането на кредита бреме.

Ние не подкрепяме агресивното потребителско кредитиране – 90% от кредитният ни портфейл е насочен към Малките и Средни Предприятия (МСП), тъй като вярваме, че те са гръбнакът на икономиката. Физическите лица подкрепяме с кредити за основно жилище и инвестиционни кредити със смислена цел. Потребителското кредитиране е доказано, че има негативно социално влияние поради високата задлъжнялост, в която влизат кредитополучателите. Това се случва както поради свръхлесното одобрение на кредити без качествени критерии, така и поради скритите такси и цена на такъв вид финансиране. Този бизнес модел предполага съществен дял неизплатени кредити, които обаче се компенсират от високата цена на тези, които ще си изплатят кредита. Въпреки възможността за големи печалби с този тип бизнес, ние категорично не желаем да подвеждаме нашите клиенти с такъв вид „бързи“ кредити. Очевиден пример за нашия успех в умерения ни подход при кредитирането, е стабилното ни ниво на най-нисък процент кредити в просрочие (спрямо общия кредитен портфейл на банката) в банковата система – за ПроКредит Банк процентът е 1.9% при средно 8.6% за банковия сектор през 2021 г.

 

– Имате ли политика, с която да насърчите промяната на културата на екипите си, за да бъдат изведени на по-преден план ценностите, свързани с опазване на околната среда и климата?

За да успеем успешно да предадем посланията и примерите на нашите клиенти и обществото, полагаме много големи усилия за качественото обучение на служителите ни и за организирането и участието в мероприятия, на които да споделим добрите практики, които виждаме сред клиентите ни и ние самите правим. Два пъти годишно имаме целенасочено обучение за екологични и социални теми за всичките ни колеги, където коментираме актуални теми от ежедневието свързани с климата, отпадъците, кръговата икономика, зелените инвестиции. Разбира се, коментираме какви са ползите както за околната среда, така и икономически от изпълнението на един зелен проект като инвестиция във фотоволтаици, електромобили, енергийно ефективни сгради, биоземеделие, така че нашите колеги да могат да коментират експертно тези теми след това и с клиентите ни.

Ежегодно на групово ниво публикуваме Отчет за въздействието на ПроКредит Груп, който разказва и измерва ефекта от нашите дейности за опазване на околната и социална среда. Този документ се обсъжда сред колегите във всяка банка от групата ни и е материал за допълнителна аргументация относно нашия подход.

Не на последно място трябва да отбележим значителните ресурси, които влагаме в подбора на нашите колеги, където дори в така наречения онбординг процес, те участват в дискусии и разглеждане на теми свързани с опазване на околната среда, така че да сме сигурни, че имат добра отправна точка за всичко следващо, което искаме да постигнем като институция.

02 comments on “ПроКредит Банк и връзката между икономическо развитие и околна среда

 • Димитър , Direct link to comment

  В прогнозите за зелено инвестиране предвиждате ли и какъв размер инвестиции за дългосрочно кредитеране – залесяване на изсечените гори в България ?

 • Константин Киров , Direct link to comment

  Здравейте, Димитър,

  Благодаря Ви за интереса към темата.
  По отношение на кредитиране, работим в сектора на дърводобива единствено с фирми, които обработват FSC сертифицирани гори и притежаващи необходимата ISO сертификация. Положителното в случая е, че през 2014г, по инициатива на WWF, България създаде национален план за FSC сертифициране, т.е. всички горски територии (основно държавни и общински) да бъдат сертифицирани по този широко разпознат стандарт. Всички фирми, които не отговарят на този критерий са отказвани от нас на база Изключващия списък на банката. Всеки един бизнес клиент се посещава от наши служители и се прави оценка на екологичното им и социално влияние, няма как да направим пропуск.
  Фирмите в дърводобива използват оборотни кредити за оперативни нужди, включващи залесяване на териториите, които обработват, т.е. и изсечени такива. Дългосрочните им кредити обикновено са за машини и имоти. Не сме прогнозирали какъв размер на кредити в това направление очакваме.
  Възможно е да питате относно дарения и разходи, които банката прави за залесяване на територии в страната, не чрез дейността на наши клиенти. До момента не сме се ангажирали специално със залесяване, тъй като считаме темата за деликатна по отношение на дългосрочното поддържане на гората. Имаме няколко проекта със залесяване, които сме правили, но не сме публикували никъде като новини или маркетинг – едното е близо до училището, построено от нас в Банкя – „Дени Дидро“. Там можем да отговорим по-директно за дългосрочното проследяване на територията. Вторият проект е до археологически комплекс Кабиле, за чието реновиране и подобрение също сме помагали значително в последните 5 години. На тази локация също сме чести посетители и можем да проследим развитието на гората. Трети проект е за залесяване в района на Симитли след опожарени територии там през 2013г.
  Към момента не мога да потвърдя какъв размер на средства бихме отделили за залесяване. Имаме интерес към такъв проект за места пострадали от опожаряване или по-сериозно изсичане.

  Поздрави,
  Константин Киров, ПроКредит Банк

Comments are closed.