Скоро ще имаме карта на унищожените гори в България

проблемът

През последните години горите все по-често страдат от природни бедствия – пожари, ветровали, нападения от болести и вредители. Това се дължи както на проблеми при стопанисването така и на нарасналия интензитет на екстремните климатични събития (ураганни ветрове, засушавания, поройни валежи, резки температурни промени) и свързания с тях стрес в горските екосистеми. По данни на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) унищожените през последните няколко години гори в България са около 60 хиляди дка. Тези данни не включват незаконната сеч, която също допринася за влошеното състояние на горските екосистеми, голяма част от които попадат в НАТУРА 2000.

и още

Поради липсата на бюджетни средства повечето унищожени гори не могат да бъдат възстановени своевременно, което (поради липсата на естествено възобновяване, ерозионните процеси, навлизането на инвазивни видове и др.) причинява деградация или промяна в типа местообитание. Това води до загуба на биологично разнообразие и влошаване екологичните функции на засегнатите територии. Някои лесовъдски практики (като засаждане на монокултури) също допринасят за деградацията на ценни природни територии. Създадените по този начин гори изискват скъпоструващи отгледни мероприятия и са по-уязвими от природни бедствия.

решението

За да подпомогне решаването на проблема през ноември 2009 г. Инициативна група „Витоша” в партньорство с „Горичка” и ИАГ стартира изпълнението на проект „Възстановяване на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 места”, финансиран от Фонда за НПО към ФМ на ЕИП.

proekt-gori_test12

дейностите

До момента в рамките на проекта е изготвена база данни за унищожените горски площи в страната, която скоро ще бъде достъпна онлайн заедно с интерактивни тематични карти на www.gorichka.bg. Целта е да се предостави актуална информация за състоянието на горите в страната и да бъдат провлечени допълнителни ресурси за тяхното възстановяване с участието на обществеността и частния сектор.

Привършва и работата по изготвянето на методика за възстановяване на горски местообитания в НАТУРА 2000 зони. След финализирането на методиката през пролетта на 2010 г. предстои пилотното й прилагане чрез възстановяване на 180 дка горски местообитания в 3 защитени зони на територията на ПП „Витоша” и Западни Родопи. Това ще бъде извършено чрез засаждането на повече от 45 000 нови дръвчета, включително и чрез организиране на акции с доброволци. В момента текат процедури по уточняване на площите, вида и обема на предстоящите дейности със съответните горски администрации по места.

инфо

Повече информация за напредъка по проекта и предстоящите акции очаквайте скоро на www.gorichka.bg и www.vitoshagroup.org.

02 comments on “Скоро ще имаме карта на унищожените гори в България

  • Павел Антонов , Direct link to comment

    Чудесна идея. Успех с реализацията. Хвърлете едно око на http://www.spasigorata.net – това е платформа, разработена от БлуЛинк, която позволява на гражданите да подават сигнали за незаконни сечи. Мисля си, че има добър потенциал за интегриране на двете идеи за постигане на по-силен ефект. Поздрав.

  • Петко , Direct link to comment

    При възстановяването на имотите заграбени от комунистите много такива не бяха върнати,щото били в гоският фонд.Много от скиците на върнатите имоти не бяха уважени от „гоското“щото имотите не били заявени пред тях.Кой и как контролира безогледната сеч на частни имоти от държавните лесничийства.Отказано ми беше връщането на имот придобит от подялба със решение на съдъ от 56 година,по късно този имот беше изсечен от горското и продаден на енерго пренос.Сега те владеят моя имот и не са ми платили нищо,но са платили не горското.Те пък дадоха парлцели за обезлесяване и продадоха дървата на секачите.Коя инстанция може да им държи сметка .

Comments are closed.